Anordnande av stöd

Inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt strävar vi efter att stöda barns växande och lärande inom småbarnspedagogiken. Från och med den 1.8.2022 trädde en förändring i kraft i lagen om småbarnspedagogik (540/2018 kap. 3a § 15a-15e). Förändringen styr hur barnets stöd gällande utveckling, inlärning och välmående förverkligas, stödtjänsternas innehåll, utvärdering av stödet samt styr beslutsprocessen om stöd och stödtjänster.

För alla barn görs som tidigare upp en plan för småbarnspedagogik  och alla barn är i enlighet med den på allmän stödnivå utan förvaltningsbeslut. För barnen ordnas möten mellan personal, barn och vårdnadshavare på samma sätt som tidigare. Det förvaltningsförfarande som beskrivs nedan gäller barn i behov av mera stöd än det som vanligtvis ges inom det allmänna stödet.

I enlighet med lagförändringen görs vid behov ett förvaltningsbeslut om intensifierat alternativt särskilt stöd samt om stödtjänster inom allmänt stöd. Om ert barn redan får eller under hösten behöver stöd för sin utveckling, inlärning och/eller välmående kommer ni att få kallelse till uppgörande av ert barns plan för småbarnspedagogik där era synpunkter gällande barnets stöd hörs. Mötet gällande uppgörandet av barnets plan fungerar då som hörandetillfälle inför förvaltningsbeslut om stödnivå. Båda vårdnadshavarna bör närvara vid tillfället eller överlämna beslutanderätten genom en fritt formulerad fullmakt till den andra vårdnadshavaren eller en annan utsedd person.

Barnets viktigaste dokument inom småbarnspedagogiken är  barnets plan för småbarnspedagogik. Det pedagogiska innehållet i planen är det mest centala och förvaltningsbeslut om stöd baserar sig alltid på det. Intensifierat och särskilt stöd kan bestå av pedagogiska, strukturella eller vårdinriktade arrangemang.  Beslut om stöd inom allmänt stöd består av tolknings- och/eller assistenttjänster eller hjälpmedel vid sidan av småbarnspedagogiken.

Framställan om stöd (intensifierat, särskilt eller stödtjänser inom allmänt) görs mångprofessionellt och specialläraren inom småbarnspedagogik är alltid närvarande. Övriga för ärendet viktiga personer kan delta ex. psykolog och/eller kurator inom småbarnspedagogik, barnets terapeuter eller annan viktig person. Vårdnadshavarna kan om de så önskar ta med en stödperson.

Beslut om stöd fås via ett förvaltningsbeslutssystem och det är möjligt att kräva omprövning för svenskspråkiga via Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för finskspråkiga via Etelä-Suomen hallintovirasto. Besvärsanvisning finns bifogat till beslutet om stöd som skickas till vårdnadshavarna.

Hjälp och klargöranden gällande stödärenden och beslut samt gällande vardagens fungerande fås av det egna daghemmets speciallärare inom småbarnspedagogik.

 

Helena Björkqvist

chef för stöd för växande och lärande

helena.bjorkqvist@kyrkslatt.fi

Tfn. 040-7290524                                                           

 

Ellen Engdal-Dannbäck

chef för svensk småbarnspedagogik

ellen.engdal-dannback@kyrkslatt.fi

Tfn. 0400-807632