Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar, Kreate Oy

06.05.2022 09:33

Kategori: Kungörelse

LP-257-2022-00752

Miljöinspektören har den 6.5.2022 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Kreate Oy har beviljats beslut som gäller byggande av Kyrkslättsvägens övergångsbro, där brytnings- och pålningsarbetena i anslutning till grundläggningen och infrastrukturbyggandet är arbeten som orsakar buller.

Kungörelsen och beslutshandlingarna finns framlagda 6.5.-13.6.2022 i elektronisk form i Kyrkslätt kommuns webbplats www.kirkkonummi.fi och på adressen www.julkipano.fi. Denna kungörelse är publicerad 6.5.2022 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen, dvs. 13.5.2022.

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 13.6.2022. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas.

Ytterligare information ges av miljöinspektör Elina Röman tfn 040 750 9894, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt 4.5.2022
Kyrkslätts kommun
Miljöinspektör