Ändringsarbeten i bostaden och redskap och anordningar som hör till bostaden

Med hjälp av ändringsarbeten i bostaden och redskap och anordningar som hör till bostaden kan en person bo och leva så självständigt som mögligt.

En gravt handikappad person ersätts för skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden, om dessa åtgärder med hänsyn till handikappet eller sjukdomen är nödvändiga för att den handikappade ska klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Ersättning beviljas för sådana ändringsarbeten i en bostad som är nödvändiga på grund av handikappet eller sjukdomen, såsom breddning av dörrar, byggande av ramper, installering av badrum, WC och vattenledning, ändring av fasta inventarier och utbyte av byggnads- och inredningsmaterial samt andra motsvarande byggnadsarbeten i den handikappades varaktiga bostad.

Som ändringsarbete i bostad betraktas också planering av ändringsarbetena samt avlägsnande av hinder i bostadens närmaste omgivning.

Vid ändringsarbeten som ersätts ska till tillämpliga delar iakttas samma kvalitetsnivå som i bostäder som staten beviljar lån för.

Sådana redskap och anordningar som hör till bostaden och för vilka ersättning beviljas är lyftanordningar, larmanordningar eller andra motsvarande redskap och anordningar som blir fast installerade i bostaden. Kommunen kan även utan ersättning ställa redskap och anordningar som hör till bostaden till en gravt handikappads förfogande.

Man ansöker om service från handikappservicen. Sökandens grava funktionsnedsättning bedöms på basis av ett läkarintyg. Bedömning av verksamhetsbegränsningar görs på basis av ergoterapeutens eller fysioterapeutens utlåtande. Socialarbetaren bedömer de nödvändiga ändringsarbetena som funktionsförmågan och handikappen förutsätter i samarbete med kunden.

Handikappade
Boende - Stöd för boende
personer med funktionsnedsättning / utvecklingsstörda, personer med funktionsnedsättning / personer med utvecklingsstörning