Ändrande av verksamheten vid Käringmossens avfallshanteringscentral och miljötillståndet samt tillstånd för inledande av verksamheten, Esbo och Kyrkslätt

13.11.2020 10:34

Kategori: Kungörelse

Meddelande om kungörelse

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen 

Sökande Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Avfallshantering 

Dnr          ESAVI/2020 

Ärende
Ändrande av verksamheten vid Käringmossens avfallshanteringscentral och miljötillståndet samt tillstånd för inledande av verksamheten, Esbo och Kyrkslätt 

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten 

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 13.11.–21.12.2020 på adressen https://ylupa.avi.fi/fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.