Aktuellt

Kungörelser

Alla kommunens officiella kungörelser finns framlagda på kommunens officiella anslagstavla på kommunhusets första våning, på adressen Ervastvägen 2, under kommunhusets öppettider.

Kungörelser finns också i tjänsten Julkipano och på kommunens framsida.

Aktuellt inom miljövården

Plan för mätning av inhalerade partiklar på Getbergs brytningsområde

Peab Industri Oy, Oy Göran Hagelberg Ab och Destia Oy har 4.9.2020 tillställt Kyrkslätts kommuns miljövårdsmyndighet en plan för mätning av inhalerade partiklar på Getbergs brytningsområde för godkännande. Planen baserar sig på högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 13.7.2018 l. 3412, HFD 13.7.2018 l. 3413 och HFD 13.7.2018 l. 3414. Enligt besluten ska kontrollplanen för inhalerade partiklar tillställas tillståndsmyndigheten för godkännande senast en månad innan verksamheten inleds.

Den till kommunen tillställda kontrollplanen omfattar ett förslag till genomförande av partikelmätningar, mätningspunkter, mätningarnas varaktighet, tidpunkt, metoder och rapportering. Planen är gemensam för de tre verksamhetsidkarna.

Kontrollplanen (pdf)

Kontrollplanen är framlagd i elektronisk form 6.11.2020–14.12.2020.

Åsikter och anmärkningar om kontrollplanen ska framföras skriftligen och riktas till byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätts kommun och lämnas in senast 14.12.2020 på adressen Kyrkslätts kommun, byggnads- och miljönämnden, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till kirjaamo@kirkkonummi.fi. Av anmärkningarna eller åsikterna ska framgå inlämnarens namn och kontaktuppgifter.

Ytterligare information

Miljöchef Anu Hynninen, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 0401269678

Kyrkslätt 6.11.2020            
Byggnads- och miljönämnden

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

Det fanns en stor efterfrågan på avloppsrådgivning i slutet av övergångsperioden – rådgivningen fortsätter även år 2020

Slutrapporten för projektet LINKKI 2019 har publicerats. Under fältsäsongen 2019 nådde LINKKI-projektet genom sina karterings- och rådgivningsbesök totalt 641 fastigheter och 1279 personer i samband med glesbygdens avloppsvattenbehandling. Rådgivningen fortsätter året 2020 finansierat av kommunerna.

Karterings- och rådgivningsbesök erbjöds till 22 områden som till stor del var känsliga grundvatten- och strandområden. Dessa områden hade valts ut med projektets samarbetskommuner. På flera av rådgivningsbesöken utreddes först huruvida fastigheten befinner sig på ett känsligt område och därmed berörs av den gällande övergångsperioden eller någon strängare bestämmelse av kommunen. Invånarna förhöll sig såsom under tidigare år positiva till besöken och den respons man fick var i regel positiv. Avloppsrådgivarna deltog även i lokala torg- och byaevenemang där folk fick rådgivning utan tidsbeställning.

År 2019 ordnade LINKKI-projektet en postkortskampanj vars syfte var att påminna och väcka människorna att göra de nödvändiga förnyelserna av sina avloppssystem. Påminnelsekort skickades till alla fastigheter där rådgivaren hade gett bedömningen röd (bör förnyas, uppfyller inte lagstiftningens krav) eller gul (uppfyller lagstiftningens krav, men små förbättringar eller uppföljning ska göras) under projektåren 2009–2018. Postkortskampanjen väckte många tankar hos de som mottog meddelandet, och till följd av detta fick både LUVY och kommunernas byggnadstillsyn många samtal och frågor angående ämnet.

Vid slutet av övergångsperioden år 2019 aktiverades människorna i allmänhet genom att fråga om situationen för det egna avloppssystemet. ”Det känns som om invånarna anammar ändringarna i lagstiftningen och att övergångsperiodens slut närmar sig på strand- och grundvattenområden. Särskilt i slutet av hösten kom det betydligt fler rådgivningssamtal än tidigare och invånarnas frågor gällde i mångt och mycket hur de i praktiken ska gå till väga med förnyandet, planerandet och byggandet av nytt avloppssystem” kommenterade projektkoordinator Virve Ståhl. Rådgivningsprojektet nådde 430 personer under allmänna rådgivningstillfällen och under föreläsningar i olika evenemang. Dessutom gavs råd åt 208 personer per telefon eller på e-post.

Över 8100 fastigheter i västra Nyland har fått avloppsvattenrådgivning under åren 2009–2019, men 27 000 fastigheter har ännu inte erbjudits rådgivning. Statsbidraget för LINKKI-projektet upphörde 31.10.2019 då övergångsperioden tog slut, men rådgivningsarbetet i västra Nyland fortsätter 2020 finansierat av kommunerna. Det är fortfarande möjligt att fråga råd av projektets rådgivare för glesbygdens avloppsvatten per telefon eller e-post, genom att komma på plats på allmänna tillställningar eller be om ett avgiftsfritt karterings- och rådgivningsbesök. I vissa kommuner fortsätter regionala fastighetsvisa rådgivningsbesök.

Västra Nylands glesbygdsvattenprojekt LINKKI strävade under åren 2009–2019 till att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. I projektet deltog områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna deltog Nylands NTM-central i finansieringen av projektet. Projektet anslöts till strategin för de västnyländska kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten åren 2014-2021 och miljöministeriets landsomfattande avloppsvattenrådgivning. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf och mera information om glesbygdens avloppsvattenrådgivning finns på projekts sidorna.

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
projektkoordinator
LUVY
virve.stahl(at)luvy.fi
0504474993

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

Avloppsvattensystemet på en fastighet på ett känsligt område i skick senast 31.10.2019

Om din fastighet på glesbygdsområdet ligger på ett känsligt område, dvs. på högst 100 meters avstånd från ett vattendrag eller på ett klassificerat grundvattenområde, är det dags att kontrollera om avloppsvattensystemet på din fastighet uppfyller de krav som ställs på det. Den i miljöskyddslagen fastställda övergångsperioden för förnyande av avloppsvattensystemen på dessa områden upphör 31.10.2019, dvs. i höst.

Avståndet mellan fastigheten och vattendraget fastställs genom att man mäter avståndet från väggen på byggnaden som bildar avloppsvatten till strandlinjen. På känsliga områden ska avloppsvattensystemets reningsnivå enligt Kyrkslätts kommuns miljöskyddsföreskrifter vara 90 % i fråga om organiska ämnen, 85 % i fråga om totalfosfor och 40 % i fråga om totalkväve. På klassificerade grundvattenområden ska avloppsvattensystemen vara täta till sin struktur, och avloppsvatten får inte ens som renat infiltreras i eller ledas till marken. I miljöskyddsföreskrifterna fastställs dessutom minimiskyddsavstånd t.ex. till hushållsbrunnar som ska beaktas vid placeringen av avloppsvattensystemet.

Hur ska fastighetsägaren agera vid förnyandet av avloppsvattensystemet?

För förnyande av avloppsvattensystemet behöver man alltid tillstånd. Mer information på Kyrkslätts kommuns webbplats.
https://www.kyrkslatt.fi/byggande-eller-andring-av-fastighetsbestamt-avloppsvattensystem

För planering av avloppsvattensystemet lönar det sig att anlita en behörig projekterare. När systemet är sakenligt planerat av en expert, ansöker man med planen om åtgärdstillstånd hos Kyrkslätts byggnadstillsyn. Tillståndsansökan görs på tjänsten Lupapiste.

*************************************************************************************************************************************************************************************************************

Kyrkslätts miljöpris 2019 till Kyrkslätts miljöförening

Läs mera

*******************************************************************************************************************************************************************
Naturvideor från Linlo och Porkala sommaren 2018

Se video om Linlo

Se video om Porkala

****************************************************************************

FÖRBÄTTRANDET AV VATTNENS TILLSTÅND I KYRKSLÄTT: 

Pilot i Veikkola sjöar – projektets presentationstillfälle 29.8.2018

Läs mera

**************************************************************************