Aktuellt

Kungörelser

Alla kommunens officiella kungörelser finns framlagda på kommunens officiella anslagstavla på kommunhusets första våning, på adressen Ervastvägen 2, under kommunhusets öppettider.

Kungörelser finns också i tjänsten Julkipano och på kommunens framsida.

Aktuellt inom miljövården

Vad betyder kustvattnet för dig? Vad borde man enligt dig satsa på vid förbättringen av kustvattnet?

Som en del av projektet #Rannikkovesivisio frågar LUVY Raseborgs, Kyrkslätts och Ingås invånare och stugägare om deras observationer och åsikter gällande kustvattnet.

I projektet letar de också efter potentiella våtmarker och diken som behöver röjas för kommande förbättringar. Förbättringarna av dem kommer att inledas enligt resurser år 2022. Delta i kustvatten-enkäten och var med och påverka! Enkäten är öppen mellan 6.7-30.9.2021: https://new.maptionnaire.com/q/6siv8tpa2yip

Läs mer om projektet: https://www.luvy.fi/sv/projekt/kustvattenvisionen/

*************************************************************************************************************************************************************************************************************

Glesbygdens avloppsvattenrådgivning fortsätter i västra Nyland även år 2021

Områdets innevånare och stugägare kan även i fortsättningen vända sig till rådgivarna i frågor som gäller glesbygdens avloppsvatten. Bäst når man rådgivarna per telefon eller e-post.

Det långvariga samarbetet inom glesbygdens avloppsvattenbehandling mellan Västra Nylands vatten och miljö rf. och kommunerna i västra Nylands fortsätter även under år 2021. Rådgivningens tyngdpunkt har förflyttats från rådgivningen på plats på fastigheterna till en allmän rådgivning. Inom den allmänna rådgivningen svarar man på frågor gällande avloppsvattenhanteringen per telefon samt e-post samt i mån av möjlighet även i samband med olika evenemang och avloppsvattenkvällar. Avloppsvattenrådgivarna nås bäst på det nya rådgivningsnumret 045 7750 7725 och per e-post på adressen hajavesineuvonta@luvy.fi. I vissa fall kan det enligt prövning också vara möjligt att utföra fastighetsvisa rådgivningsbesök. Vid besöket går man igenom det nuvarande systemet tillsammans med fastighetsägaren samt gör en utvärdering av behovet av att förnya systemet samt ger råd gällande förbättrande och underhåll av systemet.

Glesbygdsavloppsvatten videor på Västra Nylands vatten och miljö rf:s Youtube-kanal

Glesbygdsavloppsvattenprojektets rådgivare har gjort rådgivningsvideon gällande avloppsvattensystem och avloppsvattenbehandling, som man fritt kan bekanta sig med på Västra Nylands vatten och miljö rf:s Youtube-kanal. Videorna är avsedda för alla, som är intresserade av glesbygdens avloppsvattenärenden. Videornas språk är finska, men de är textade till svenska. På videorna presenteras de vanligaste avloppsvattensystemen, hushållsvattenbrunnen, avloppsvattensystemens skötsel samt kraven vid en förnyelse.  En egen video har gjorts för fastigheter med ringa vattenanvändning och den ger råd till stugägarna när det gäller små tvättvattenmängder och torrtoaletter. ”Videorna är ett lätt och snabbt sätt att bekanta sig med olika avloppsvattenbehandlingslösningar då när man själv har behov eller en lämplig stund”, berättar Virve Ståhl.

Regional information om glesbygdens avloppsvatten finns även på de förnyade Vattnenskvalitet-webbsidorna under vattendragsrestaurering. På sidan, som behandlar glesbygdens avloppsvattenbehandling presenteras resultaten från karteringarna under tidigare år på en informativ karta, och här hittas också rådgivningsmaterial samt nyttiga länkar.

Det avloppsvatten, som uppstår vid boende, innehåller rikligt med näringsämnen, organiska syreförbrukande ämnen och tarmbakterier. Fosforhalten i obehandlat avloppsvatten är över tusen gånger högre och kvävehalten över hundra gånger högre än i dikes- och sjövatten i naturtillstånd. Glesbygdens avloppsvatten kan lokalt ha en betydande inverkan på tillståndet i ytvattnet och grundvattnet. Områdets åtta kommuner; Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis deltar i projektet, som finansiärer. Projektet sammanhänger med Glesbygdsavloppsvattenstrategin för västra Nylands kommuner 2014-2021 och det koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf. Tilläggsuppgifter om glesbygdens avloppsvattenrådgivning hittas på projektets webbsidor.

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
projektkoordinator
LUVY
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************

Kyrkslätts miljöpris år 2020 till tre aktörer – här är pristagarna

Kyrkslätts miljöpris har i år beviljats tre aktörer som aktivt arbetar för miljön i Kyrkslätt. Miljöpriset år 2020 beviljades vid prisutdelningen fredag 28.8 jätteloppisen som ordnas av Nissnikun koulus virtualklasser, Ari Tuupanen och Facebookgruppen Kirkkonummella ilmaiseksi. 
 
- I grunderna för beviljande av miljöpriset har man i år särskilt lyft fram loppmarknader som hänför sig till återvinning. Loppmarknadsverksamhet är med rätta termer återanvändning av produkter, vilket bidrar till att minska onödig konsumtion och ger sakerna ny nyttig användning, sade prisjuryns ordförande, kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi vid prisutdelningen.

- Ansvarsfull konsumtion och återanvändning av produkter är viktiga miljöhandlingar. På så sätt sparar man energi och jordens naturresurser. Den belönade Facebookgruppen är en modern loppis i sociala medier. I den andra pristagaren Nissnikun koulus virtualklass evenemang Masabys jätteloppis betonas dessutom särskilt att projektet är virtualklassernas studerandes gemensamma samhälleliga projekt, som engagerar alla elever i detta viktiga arbete med cirkulär ekonomi, betonade Haapaniemi i sitt gratulationstal.

- Den tredje betydelsefulla pristagaren är Ari Tuupanen, som gjort ett exemplariskt frivilligarbete för allas vår livsmiljö och natur genom att samla skräp och avfall och städa upp vår miljö, berättade Haapaniemi. 

*******************************************************************************************************************************************************************
Naturvideor från Linlo och Porkala sommaren 2018

Se video om Linlo

Se video om Porkala

****************************************************************************

FÖRBÄTTRANDET AV VATTNENS TILLSTÅND I KYRKSLÄTT: 

Pilot i Veikkola sjöar – projektets presentationstillfälle 29.8.2018

Läs mera

**************************************************************************