Aktuellt

Kyrkslätts Vatten informerar: Beredskap inför elavbrott i Kyrkslätt

11.11.2022

Tillgång till vatten under elavbrott

Vid ett kortvarigt elavbrott fungerar vattendistributionen i Kyrkslätts vattens nät som normalt. Vattnet kan ändå rinna ur kranen med mindre tryck. 
På vissa högre ställen där man använder en lokal tryckökningspump eller på de översta våningarna i flervåningshus kan man ändå snabbt märka att vattentrycket försvagas.

Vattenkvaliteten under och efter elavbrott

Ett elavbrott påverkar inte vattnets kvalitet. Det är tryggt att dricka vattenledningsvatten under elavbrottet, om inte vattnets färg eller lukt avviker från det normala. Om det i vattnet förekommer färg som avviker som det normala beror det i allmänhet på den bottenfällning som förändringen i vattenföringen lösgjort. Problemet försvinner genom att man låter vattnet rinna efter elavbrottet tills dess kvalitet är normalt. 

I alla hushåll är det bra att ha rent dricksvatten i nödförråd för några dagars behov, 6–10 l/person. Dessutom är det bra att ha rena hinkar med lock eller dunkar för vattentransport och -förvaring. Det är också viktigt att de som är beroende av egen brunn förbereder sig.


Kanalisering under elavbrott

Under ett elavbrott fungerar kanaliseringen delvis. Man behöver också pumpar för att överföra avloppsvattnet till reningsverket. På de viktigaste pumpverken kan man använda reservkraft, men under elavbrott kan man vara tvungen att leda vatten som överströmning ut i terrängen eller vattendragen.

För att avloppsnätets kapacitet inte ska överskridas vid elavbrott och för att det inte ska leda till överströmning av avloppsvatten är det viktigt att minimera vattenkonsumtionen under elavbrottet, även om vattenleveransen fortsätter.

Det är skäl att undvika dusch, bad och vid behov spolning av toaletten under elavbrottet. Man kan tappa vatten i ett större kärl för tvätt och ta därifrån en nödvändig mängd vatten med en skopa.

Också fastighetsinnehavare ska förbereda sig för elavbrott

På fastigheter med egen tryckökningspump är vattentrycket under ett elavbrott lägre än normalt på de översta våningarna.

Det är skäl att före elavbrottet kontrollera och säkerställa att eventuella anordningar som förhindrar översvämning på fastigheten fungerar. Om man måste pumpa avloppsvattnet från fastigheten till avloppsnätet orsakar ledandet av vattnet till fastighetens avlopp snabbt en översvämning av avloppet på fastigheten, om pumpen inte är försedd med reservkraft.

Även om det kalla vattenledningsvattnet är av bra kvalitet ska de fastigheter som strävar efter att spara energi se till att temperaturen i systemen för varmt bruksvatten inte sänks för mycket varvid gynnsamma förhållanden för tillväxt för legionellabakterier kan uppstå.

Man förebygger tillväxt av legionellabakterier genom att se till att varmvattnets temperatur är minst 55 °C i varmvattensystemet. Mer information om bekämpning av legionella på THL:s webbplats: https://thl.fi/sv/web/miljohalsa/vatten/legionellabakterier-i-vattensystemen/bekampning-av-legionellans-tillvaxt-och-olagenheter

Under köldperioden kan vattenledningarna och -mätarna frysa, om de är i ett utrymme där temperaturen kan gå ner till noll. Det bästa sättet att förebygga frysning är att isolera vattenrören väl och hålla vattenmätarutrymmet varmt.

  

Gör så här vid elavbrott:

  •      Undvik vattenförbrukning, så som dusch, bad, diskning och tvätt.
  •      Det är också skäl att undvika att spola toaletten.
  •      Tappa inte vatten i avloppet. Använd till exempel en hink under kranen, om du måste tappa vatten ur kranen.

 

Läs mer:

 

Störningsmeddelanden till egen mobiltelefon

Du kan beställa Kyrkslätts Vattens störningsmeddelanden till din mobiltelefon eller se situationen på situationskartan på Internet. Läs mer https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-vatten

 

 

Fjärravläsbara vattenmätare tas stegvis i bruk i Kyrkslätt

16.6.2022
Kyrkslätts Vatten byter ut vattenmätare till fjärravläsbara vattenmätare områdesvis. I nybyggda objekt installeras redan enbart fjärravläsbara mätare. I de preliminära planerna år 2021 var målsättningen att byta ut alla Kyrkslätts Vattens mätare inom 7 års tid.  Man kommer troligtvis inte att uppnå den hurtiga starttakten, dvs. 1 000 mätarbyten, som planerades för år 2022, eftersom situationen just nu i Europa också försvårar tillgången till vattenmätare.  Elförbrukningen har mätts med fjärravläsbara mätare redan i åratal, och erfarenheterna av det är goda.

Den tekniska användningstiden för fjärravläsbara vattenmätare är betydligt längre än för mekaniska mätare eftersom det inte finns mekaniska delar som slits. Det är också enklare för Kyrkslätts Vatten att undersöka flödet och läckage i nätet med hjälp av fjärravläsbara mätare, och på så sätt få mera information för underhåll och förbättring av nätet. Mätarna fungerar med batterier som inte behöver bytas ut under mätarnas användningstid. Signalen förmedlas i ett skilt nät.   

Kunderna med fjärravläsbara vattenmätare är inte längre skyldiga att meddela mätarställningen.  Uppskattningsfakturorna går till historien.  I fortsättningen baserar sig faktureringen alltid på den verkliga vattenförbrukningen. Montören läser även den gamla vattenmätarens sista ställning och förmedlar den till Kyrkslätts Vattens fakturering.

I de allmänna leveransvillkoren för vattenförsörjningsverk är vattenmätaren vattensäljarens, dvs. Kyrkslätts Vattens egendom, och Kyrkslätts Vatten bestämmer mätarens typ och storlek. Man kan alltså inte tacka nej till mätarbytet.  Vatten- och avloppsanordningar med rör (fva-anordningar) som hör till fastigheten ägs av kunden som också ansvarar för deras skick och underhåll.

Det första området där mätarna bytts till fjärravläsbara var Bobäcks förra vattenandelslags område, och sommaren 2022 fortsätter bytena i Kantvik. Mätarna byts områdesvis eftersom kontrollen av deras livscykel är lättare och mer ekonomisk på det sättet. Kyrkslätts Vatten fastställer tidtabellen för den genomsnittliga åldern på mätarna som nu är i bruk utgående från orsaker som gäller nätet och antalet mätare som finns att tillgå.  Vi meddelar kunderna per sms eller telefon då bytet är aktuellt för vattenanvändningsstället i fråga.  Därefter kan kunden boka en lämplig tid via nätapplikationslänken i textmeddelandet.  Kunderna debiteras inte för områdesbytena.

Världsvattendagen 22.3 med temat grundvattnen

22.3.2022

Syftet med Världsvattendagen, som instiftades av FN:s generalförsamling år 1993, är att öka kunskapen om hur vattenreserverna påverkar den ekonomiska produktiviteten och den sociala välfärden.

I Finland är mer än 60 % av hushållsvattnet som vattenförsörjningsverken distribuerar grundvatten eller konstgjort grundvatten. Dessutom används det mycket privata hushållsbrunnar på glesbygdsområdet. Grundvattnen är en nationalskatt som ska skyddas så att det finns vatten till förfogande både nu och i framtiden.

Största delen av vattnet som Kyrkslätts vatten levererar till sina kunder har tillverkats genom att rena ytvatten till dricksvatten. Vattnet som producerats av ytvatten kommer både från HRM:s vattenreningsverk, vars vatten kommer från Päijänne, och från Kyrkslätts vattens egna vattenreningsverk, så som vattnet från Meiko. Endast under 10 % av vattnet som Kyrkslätts vatten distribuerar är grundvatten. På kommunens glesbygdsområde finns ett avsevärt antal privata hushållsvattenbrunnar, så det är viktigt att skydda grundvattnen också i Kyrkslätt.

Bär ditt ansvar om grundvattnen!  Bekanta dig med miljöförvaltningens anvisningar för olika aktörer; Var noggranna på grundvattenområdena!


Kyrkslätts Vattens grund- och bruksavgifter för vatten och avloppsvatten ändras från och med 1.4.2022

 18.2.2022

Kyrkslätts Vatten har senast höjt grund- och bruksavgifterna för vatten och avloppsvatten år 2016. Genom prishöjningen som nu ska genomföras tryggas Kyrkslätts vattens funktionssäkerhet även i framtiden. I Kyrkslätt används ett gammalt vattenlednings- och avloppsnät som byggts på 1960-talet och som börjar vara i behov av sanering. Kyrkslätts Vatten leder avloppsvattnen till HRM för rening. Under de närmaste åren kan man förvänta sig höjningstryck bl.a. i kostnaderna för behandling av avloppsvatten ända till år 2032.

Ändring av grundavgifterna

Kyrkslätts Vattens grundavgift bestäms enligt mätarstorlek. På fastigheter där vattenförbrukningen är mindre används den minsta vattenmätaren, för vilken grundavgiften är lägst. På fastigheter där det förbrukas mycket vatten är vattenmätaren och grundavgiften på motsvarande sätt större.

Kyrkslätts vatten höjer grundavgifterna för vatten och avloppsvatten från och med 1.4.2022.
Målet för ändringen av prissättningen är rättvisare fördelning av grundavgifterna. Den tidigare prissättningsskalan i tre steg ersätts med en ny prissättningsskala i fem steg. Grundavgifterna för egnahemshus har flyttats till sin egen avgiftsklass och de minskar.

Höjningarna gäller framför allt radhus och små flervåningshus, eftersom vattenförbrukningen i dem i själva verket är större än i egnahemshus.

På prislistan som gäller från och med 1.4.2022 är grundavgiftsgrupper för vatten och avloppsvatten följande:

-        0–22 mm (innehåller vattenmätarstorleken 20 mm) egnahemshus mm. små objekt
-        23–45 mm (innehåller vattenmätarstorlekarna 25, 32 och 40 mm) radhus, små flervåningshus
-        45–70 mm (innehåller mätarstorlekarna 50 och 65 mm) större flervåningshus
-        71–101 mm (innehåller mätarstorlekarna 80 och 100 mm) industrianläggningar mm.
-        102–151 mm (innehåller mätarstorlekarna 125 och 150 mm)

Cirka 90 % av Kyrkslätts vattens kunder, det vill säga nästan alla egnahemshus, hör till den lägsta avgiftsklassen. Vattenmätare i den största mätarstorleken används inte för närvarande i Kyrkslätt, men genom prisdifferentiering har vi också velat förbereda oss för det kommande industribyggandet.

Ändring av bruksavgifter

Bruksavgifterna baserar sig på den mätta vattenförbrukningen. Bruksavgiften för vatten höjs 2 % och bruksavgiften för avloppsvatten 5 %.   Bruksavgiften för vatten och avloppsvatten för en genomsnittfamilj (4 pers.) stiger med 3,15 EUR (inkl. moms) per månad ( jämfört med prislistan 2021).

Läs mer om vattenfakturering

Översvämning av avloppsvatten i Jorvas och Masaby 

18.2.2022

Det har inträffat en översvämning på Jorvas och Masaby avloppspumpverk torsdag 17.2. Översvämningen berodde på att det hade kommit in dagvatten i avloppsvattennätet och att pumpkapaciteten överskreds. För att åtgärda detta sög man upp den andel av dagvattnet som överskred maximikapaciteten med sugbilar som kördes från Jorvas, och i Masaby öppnade man diken och hindrade ytvattnen att rinna i avloppsvattennätet. Det översvämmade avloppsvattnet var utspätt eftersom det igår fanns exceptionellt mycket dagvatten i avloppsvattennätet.

Översvämningen i Jorvas var cirka 50 m3 och översvämningen i Masaby cirka 20 m3.                   

Vi beklagar störningen.Hushållsvatten till Kantviks nät från Sjundeå

 3.2.2022

Kyrkslätts vatten börjar leverera hushållsvatten från Sjundeå i syfte att förbättra det södra nätets funktionssäkerhet.

Kyrkslätts vatten har åren 2020–2021 i samarbete med Sjundeå kommun byggt ett förenande rör som förenar Sjundeå kommuns och Kyrkslätts vattens södra nät från Pickala till Kantvik. Från Sjundeå leds vattnet i regel till Kyrkslätt, men det förenande röret fungerar vid behov också som reservvattenförbindelse till Sjundeå.

I det skede då det förenande röret tas i bruk leds vattnet bara till en liten del av Kantviks område, men i fortsättningen ökas vattenmängden.

Ledandet av vattnet från Sjundeå inleds veckan som börjar 7.2.2022. I Kantvik kan kunderna märka på ändringen i nätverksvattnets tryck och den eventuella förändringen i vattnets karaktäristiska smak att vattnets ursprung ändrats.

Vattnet från Sjundeå är grundvatten som nu i början leds från två olika vattentäkter. En del av invånarna i Kantvik får fortfarande vatten som leds från nätverket i centrum och som i huvudsak är hushållsvatten som köps från HRM.

 

Kyrkslätts Vatten investerar och sanerar 2022-

27.1.2022

Kyrkslätts Vattens viktigaste investerings- och saneringsobjekt år 2022 är Sockermästarvägen och Bobäcks stamvattenledning. Saneringen och byggandet av nätverk görs som olika stora projekt runt om i Kyrkslätt.

Nytt vattenförsörjningsnätverk byggs i Kantvik, Hindersby och Sarvvik
Detta år bygger affärsverket Kyrkslätts Vatten en ny vattenförsörjningsförbindelse i Kantvikområdet på Sockermästarvägen. Med hjälp av förbindelsen förbereds ändringar i nätverket som hör ihop med saneringen av Sockerbruksvägen.

Dessutom bygger vi vattenförsörjningsnät i samband med byggandet av gator och allmänna områden på detaljplanerade områden. År 2022 ligger tyngdpunkten på Viltskogens vattenförsörjning och inom de närmaste åren i områdena Festberget, Tollsbacken och Sarvviksporten.

Ytterligare information om kommunens planer och byggande

https://www.kyrkslatt.fi/kommande-gator

Stamlinjerna kräver regelbundet underhåll

Affärsverket Kyrkslätts Vatten förvaltar cirka 230 kilometer vattenledningslinjer och 210 kilometer avloppslinjer. Uppföljningen av linjernas skick utförs genom mångsidiga granskningar, på basis av historieuppgifter och kundrespons.

Saneringsobjekt år 2022 är Bobäcks stamvattenledning och Granbodagrändens område. Under de närmaste åren utförs saneringar på till exempel Sockerbruksvägen.

Invånarna i områdena som berörs informeras separat om projekten.

Fastigheterna ansvarar för tomtledningarna

Tomtledningen till fastigheten från anslutningspunkten är på fastighetsägarens ansvar. Att tomtledningen är i gott skick inverkar också på att vattnet som kommer ur kranen är klart, har god smak och ett lämpligt tryck.
Då stamlinjen saneras kan det vara ett bra tillfälle att utreda tomtledningens skick och saneringsbehov. Man kan ansöka om hushållsavdrag för saneringsarbetet.

 

10.12.2021

Vattenkvaliteten är viktig för Kyrkslätts Vattens kunder

 ”Det finns rent vatten att få och det är det viktigaste, tack för det!” – en kund hos Kyrkslätts Vatten

Kyrkslätts Vatten genomförde en webbenkät för sina kunder i oktober–november 2021. Enkäten skickades till alla e-postadresser som fanns i kundregistret och publicerades på Kyrkslätts Vattens webbplats. Man fick 597 svar. Svaren behandlades anonymt, men de som svarade ombads att fylla i sitt postnummer.

 Erfarenheterna beträffande vattenledningsvattnets kvalitet varierade en aning enligt område.  I centrum och dess närområden fick vattenkvaliteten lite sämre betyg än i kommunens andra områden.  I centrumområdet var man nöjd med nätverkets tryck, medan trycknivån inte ansågs vara helt ändamålsenlig i Kyrkslätts östra delar.

Den vanligaste störningssituationen var enligt enkätsvaren ett vattenavbrott som meddelats på förhand. Endast lite störningar i avloppsvattnet hade erfarits. Vid störningssituationer hade många av de som svarade nåtts av textmeddelande. Ungefär var tredje ansåg ändå att informationen om störningssituationer inte var tillräcklig.

Mindre än en tredjedel av de som svarade hade under årets lopp skött ärenden hos Kyrkslätts Vatten. De flesta ansåg att det var positivt att skötseln av ärenden allt mer har flyttats till webben.

”Alltid kunde man betala mindre, men...” - en kund hos Kyrkslätts Vatten

I frågor gällande mätare och fakturering var det mest prissättningen som delade åsikterna. En tredjedel av kunderna var missnöjda med prissättningen.

Vid frågan om hur nöjd man är med ortens vattenförsörjning och avloppsservice över lag på skalan 0–10, gav hälften av de som svarade Kyrkslätts Vatten toppvitsordet 9 eller 10.

I den fritt formulerade responsen önskade kunderna, förutom ännu bättre vattenkvalitet, också fakturering i realtid, mätare som kan läsas på distans, lägre pris och mera tidsenlig information.

Kyrkslätts Vatten tackar alla som svarade på enkäten! Er respons är alltid välkommen. Ni kan ge respons via formuläret på Kyrkslätts Vattens webbplats, per e-post eller genom att ringa Kyrkslätts vattens personal.

Bland de som svarade på kundenkäten har man 30.11 lottat ut tre set med snöredskap och vinnarna har kontaktats personligen.

 Klicka på denna länk (på finska) och bekanta dig med enkätsvaren.

8.12.2021

Skydda vattenmätaren mot frysning

Frysning av vattenrör eller vattenmätare kan orsaka betydande kostnader då rören spricker och vattnet rinner ut i husets konstruktioner. Problemen börjar ofta först då vädret blir varmare och isen börjar smälta, varvid vattnet rinner ut ur sprickorna.

Det bästa sättet att förebygga frysning är att skydda vattenmätaren och vattenrören vid vinterkyla. Temperaturen i vattenmätarutrymmet ska vara minst +5 grader. Observera att det kan vara köld på golvnivån om du har glömt att stänga ventilationsluckan eller dörren, även om det är varmt på en meters höjd.

Om vattenmätaren fryser trots försiktighetsåtgärderna, stäng av vattentillförseln från vattenmätarventilen och kontakta Kyrkslätts Vatten.

Om du misstänker att röret har frusit eller du märker att mätaren gått sönder, kontakta genast en yrkesman: Upptining av fastighetens inre rör hör till de privata rörfirmorna, upptining av övriga vattenrör till Kyrkslätts Vattens uppgifter, som faktureras enligt serviceprislistan.

 

Kyrkslätts Vattens journummer för felmeddelanden 09 - 2967 2275

Situationskartan över vattenförsörjningen: https://hairiot.fi/?tag=kirkkonummi

 

15.11.2021

Kundenkäten är stängd

Kyrkslätts Vatten bad respons om hur vattenförsörjningen fungerar i Kyrkslätt, för  är att finna de viktigaste utvecklingsobjekten och de bästa förfaringssätten.

Enkäten var öppen 26.10–14.12.2021.

Vi skickade länk till enkäten till alla kunder vars e-postadress vi har. Dessutom publicerades länken på denna sida.  

Vi lottar ut tre st. Fiskars snöredskapsset med de  svarare som har lämnat sina kontaktuppgifter.  Utlottningen sker 30.11.2021, och vinnarna i utlottningen informeras personligen.

Vi redogör för resultaten på Kyrkslätts Vattens webbplats i slutet av året.

Kyrkslätts Vatten tackar alla som har svarat på enkäten! Kundernas respons är alltid varmt välkommen. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

18.10.2021

 Utvecklingsplan för vattenförsörjningen 2021-2025

Vattenförsörjningens lägeskarta

Aktuella störningar på Kyrkslätt