Aktuellt

Världsvattendagen 22.3 med temat grundvattnen

22.3.2022

Syftet med Världsvattendagen, som instiftades av FN:s generalförsamling år 1993, är att öka kunskapen om hur vattenreserverna påverkar den ekonomiska produktiviteten och den sociala välfärden.

I Finland är mer än 60 % av hushållsvattnet som vattenförsörjningsverken distribuerar grundvatten eller konstgjort grundvatten. Dessutom används det mycket privata hushållsbrunnar på glesbygdsområdet. Grundvattnen är en nationalskatt som ska skyddas så att det finns vatten till förfogande både nu och i framtiden.

Största delen av vattnet som Kyrkslätts vatten levererar till sina kunder har tillverkats genom att rena ytvatten till dricksvatten. Vattnet som producerats av ytvatten kommer både från HRM:s vattenreningsverk, vars vatten kommer från Päijänne, och från Kyrkslätts vattens egna vattenreningsverk, så som vattnet från Meiko. Endast under 10 % av vattnet som Kyrkslätts vatten distribuerar är grundvatten. På kommunens glesbygdsområde finns ett avsevärt antal privata hushållsvattenbrunnar, så det är viktigt att skydda grundvattnen också i Kyrkslätt.

Bär ditt ansvar om grundvattnen!  Bekanta dig med miljöförvaltningens anvisningar för olika aktörer; Var noggranna på grundvattenområdena!


Kyrkslätts Vattens grund- och bruksavgifter för vatten och avloppsvatten ändras från och med 1.4.2022

 18.2.2022

Kyrkslätts Vatten har senast höjt grund- och bruksavgifterna för vatten och avloppsvatten år 2016. Genom prishöjningen som nu ska genomföras tryggas Kyrkslätts vattens funktionssäkerhet även i framtiden. I Kyrkslätt används ett gammalt vattenlednings- och avloppsnät som byggts på 1960-talet och som börjar vara i behov av sanering. Kyrkslätts Vatten leder avloppsvattnen till HRM för rening. Under de närmaste åren kan man förvänta sig höjningstryck bl.a. i kostnaderna för behandling av avloppsvatten ända till år 2032.

Ändring av grundavgifterna

Kyrkslätts Vattens grundavgift bestäms enligt mätarstorlek. På fastigheter där vattenförbrukningen är mindre används den minsta vattenmätaren, för vilken grundavgiften är lägst. På fastigheter där det förbrukas mycket vatten är vattenmätaren och grundavgiften på motsvarande sätt större.

Kyrkslätts vatten höjer grundavgifterna för vatten och avloppsvatten från och med 1.4.2022.
Målet för ändringen av prissättningen är rättvisare fördelning av grundavgifterna. Den tidigare prissättningsskalan i tre steg ersätts med en ny prissättningsskala i fem steg. Grundavgifterna för egnahemshus har flyttats till sin egen avgiftsklass och de minskar.

Höjningarna gäller framför allt radhus och små flervåningshus, eftersom vattenförbrukningen i dem i själva verket är större än i egnahemshus.

På prislistan som gäller från och med 1.4.2022 är grundavgiftsgrupper för vatten och avloppsvatten följande:

-        0–22 mm (innehåller vattenmätarstorleken 20 mm) egnahemshus mm. små objekt
-        23–45 mm (innehåller vattenmätarstorlekarna 25, 32 och 40 mm) radhus, små flervåningshus
-        45–70 mm (innehåller mätarstorlekarna 50 och 65 mm) större flervåningshus
-        71–101 mm (innehåller mätarstorlekarna 80 och 100 mm) industrianläggningar mm.
-        102–151 mm (innehåller mätarstorlekarna 125 och 150 mm)

Cirka 90 % av Kyrkslätts vattens kunder, det vill säga nästan alla egnahemshus, hör till den lägsta avgiftsklassen. Vattenmätare i den största mätarstorleken används inte för närvarande i Kyrkslätt, men genom prisdifferentiering har vi också velat förbereda oss för det kommande industribyggandet.

Ändring av bruksavgifter

Bruksavgifterna baserar sig på den mätta vattenförbrukningen. Bruksavgiften för vatten höjs 2 % och bruksavgiften för avloppsvatten 5 %.   Bruksavgiften för vatten och avloppsvatten för en genomsnittfamilj (4 pers.) stiger med 3,15 EUR (inkl. moms) per månad ( jämfört med prislistan 2021).

Läs mer om vattenfakturering

Översvämning av avloppsvatten i Jorvas och Masaby 

18.2.2022

Det har inträffat en översvämning på Jorvas och Masaby avloppspumpverk torsdag 17.2. Översvämningen berodde på att det hade kommit in dagvatten i avloppsvattennätet och att pumpkapaciteten överskreds. För att åtgärda detta sög man upp den andel av dagvattnet som överskred maximikapaciteten med sugbilar som kördes från Jorvas, och i Masaby öppnade man diken och hindrade ytvattnen att rinna i avloppsvattennätet. Det översvämmade avloppsvattnet var utspätt eftersom det igår fanns exceptionellt mycket dagvatten i avloppsvattennätet.

Översvämningen i Jorvas var cirka 50 m3 och översvämningen i Masaby cirka 20 m3.                   

Vi beklagar störningen.Hushållsvatten till Kantviks nät från Sjundeå

 3.2.2022

Kyrkslätts vatten börjar leverera hushållsvatten från Sjundeå i syfte att förbättra det södra nätets funktionssäkerhet.

Kyrkslätts vatten har åren 2020–2021 i samarbete med Sjundeå kommun byggt ett förenande rör som förenar Sjundeå kommuns och Kyrkslätts vattens södra nät från Pickala till Kantvik. Från Sjundeå leds vattnet i regel till Kyrkslätt, men det förenande röret fungerar vid behov också som reservvattenförbindelse till Sjundeå.

I det skede då det förenande röret tas i bruk leds vattnet bara till en liten del av Kantviks område, men i fortsättningen ökas vattenmängden.

Ledandet av vattnet från Sjundeå inleds veckan som börjar 7.2.2022. I Kantvik kan kunderna märka på ändringen i nätverksvattnets tryck och den eventuella förändringen i vattnets karaktäristiska smak att vattnets ursprung ändrats.

Vattnet från Sjundeå är grundvatten som nu i början leds från två olika vattentäkter. En del av invånarna i Kantvik får fortfarande vatten som leds från nätverket i centrum och som i huvudsak är hushållsvatten som köps från HRM.

 

Kyrkslätts Vatten investerar och sanerar 2022-

27.1.2022

Kyrkslätts Vattens viktigaste investerings- och saneringsobjekt år 2022 är Sockermästarvägen och Bobäcks stamvattenledning. Saneringen och byggandet av nätverk görs som olika stora projekt runt om i Kyrkslätt.

Nytt vattenförsörjningsnätverk byggs i Kantvik, Hindersby och Sarvvik
Detta år bygger affärsverket Kyrkslätts Vatten en ny vattenförsörjningsförbindelse i Kantvikområdet på Sockermästarvägen. Med hjälp av förbindelsen förbereds ändringar i nätverket som hör ihop med saneringen av Sockerbruksvägen.

Dessutom bygger vi vattenförsörjningsnät i samband med byggandet av gator och allmänna områden på detaljplanerade områden. År 2022 ligger tyngdpunkten på Viltskogens vattenförsörjning och inom de närmaste åren i områdena Festberget, Tollsbacken och Sarvviksporten.

Ytterligare information om kommunens planer och byggande

https://www.kyrkslatt.fi/kommande-gator

Stamlinjerna kräver regelbundet underhåll

Affärsverket Kyrkslätts Vatten förvaltar cirka 230 kilometer vattenledningslinjer och 210 kilometer avloppslinjer. Uppföljningen av linjernas skick utförs genom mångsidiga granskningar, på basis av historieuppgifter och kundrespons.

Saneringsobjekt år 2022 är Bobäcks stamvattenledning och Granbodagrändens område. Under de närmaste åren utförs saneringar på till exempel Sockerbruksvägen.

Invånarna i områdena som berörs informeras separat om projekten.

Fastigheterna ansvarar för tomtledningarna

Tomtledningen till fastigheten från anslutningspunkten är på fastighetsägarens ansvar. Att tomtledningen är i gott skick inverkar också på att vattnet som kommer ur kranen är klart, har god smak och ett lämpligt tryck.
Då stamlinjen saneras kan det vara ett bra tillfälle att utreda tomtledningens skick och saneringsbehov. Man kan ansöka om hushållsavdrag för saneringsarbetet.

 

10.12.2021

Vattenkvaliteten är viktig för Kyrkslätts Vattens kunder

 ”Det finns rent vatten att få och det är det viktigaste, tack för det!” – en kund hos Kyrkslätts Vatten

Kyrkslätts Vatten genomförde en webbenkät för sina kunder i oktober–november 2021. Enkäten skickades till alla e-postadresser som fanns i kundregistret och publicerades på Kyrkslätts Vattens webbplats. Man fick 597 svar. Svaren behandlades anonymt, men de som svarade ombads att fylla i sitt postnummer.

 Erfarenheterna beträffande vattenledningsvattnets kvalitet varierade en aning enligt område.  I centrum och dess närområden fick vattenkvaliteten lite sämre betyg än i kommunens andra områden.  I centrumområdet var man nöjd med nätverkets tryck, medan trycknivån inte ansågs vara helt ändamålsenlig i Kyrkslätts östra delar.

Den vanligaste störningssituationen var enligt enkätsvaren ett vattenavbrott som meddelats på förhand. Endast lite störningar i avloppsvattnet hade erfarits. Vid störningssituationer hade många av de som svarade nåtts av textmeddelande. Ungefär var tredje ansåg ändå att informationen om störningssituationer inte var tillräcklig.

Mindre än en tredjedel av de som svarade hade under årets lopp skött ärenden hos Kyrkslätts Vatten. De flesta ansåg att det var positivt att skötseln av ärenden allt mer har flyttats till webben.

”Alltid kunde man betala mindre, men...” - en kund hos Kyrkslätts Vatten

I frågor gällande mätare och fakturering var det mest prissättningen som delade åsikterna. En tredjedel av kunderna var missnöjda med prissättningen.

Vid frågan om hur nöjd man är med ortens vattenförsörjning och avloppsservice över lag på skalan 0–10, gav hälften av de som svarade Kyrkslätts Vatten toppvitsordet 9 eller 10.

I den fritt formulerade responsen önskade kunderna, förutom ännu bättre vattenkvalitet, också fakturering i realtid, mätare som kan läsas på distans, lägre pris och mera tidsenlig information.

Kyrkslätts Vatten tackar alla som svarade på enkäten! Er respons är alltid välkommen. Ni kan ge respons via formuläret på Kyrkslätts Vattens webbplats, per e-post eller genom att ringa Kyrkslätts vattens personal.

Bland de som svarade på kundenkäten har man 30.11 lottat ut tre set med snöredskap och vinnarna har kontaktats personligen.

 Klicka på denna länk (på finska) och bekanta dig med enkätsvaren.

8.12.2021

Skydda vattenmätaren mot frysning

Frysning av vattenrör eller vattenmätare kan orsaka betydande kostnader då rören spricker och vattnet rinner ut i husets konstruktioner. Problemen börjar ofta först då vädret blir varmare och isen börjar smälta, varvid vattnet rinner ut ur sprickorna.

Det bästa sättet att förebygga frysning är att skydda vattenmätaren och vattenrören vid vinterkyla. Temperaturen i vattenmätarutrymmet ska vara minst +5 grader. Observera att det kan vara köld på golvnivån om du har glömt att stänga ventilationsluckan eller dörren, även om det är varmt på en meters höjd.

Om vattenmätaren fryser trots försiktighetsåtgärderna, stäng av vattentillförseln från vattenmätarventilen och kontakta Kyrkslätts Vatten.

Om du misstänker att röret har frusit eller du märker att mätaren gått sönder, kontakta genast en yrkesman: Upptining av fastighetens inre rör hör till de privata rörfirmorna, upptining av övriga vattenrör till Kyrkslätts Vattens uppgifter, som faktureras enligt serviceprislistan.

 

Kyrkslätts Vattens journummer för felmeddelanden 09 - 2967 2275

Situationskartan över vattenförsörjningen: https://hairiot.fi/?tag=kirkkonummi

 

15.11.2021

Kundenkäten är stängd

Kyrkslätts Vatten bad respons om hur vattenförsörjningen fungerar i Kyrkslätt, för  är att finna de viktigaste utvecklingsobjekten och de bästa förfaringssätten.

Enkäten var öppen 26.10–14.12.2021.

Vi skickade länk till enkäten till alla kunder vars e-postadress vi har. Dessutom publicerades länken på denna sida.  

Vi lottar ut tre st. Fiskars snöredskapsset med de  svarare som har lämnat sina kontaktuppgifter.  Utlottningen sker 30.11.2021, och vinnarna i utlottningen informeras personligen.

Vi redogör för resultaten på Kyrkslätts Vattens webbplats i slutet av året.

Kyrkslätts Vatten tackar alla som har svarat på enkäten! Kundernas respons är alltid varmt välkommen. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

18.10.2021

 Utvecklingsplan för vattenförsörjningen 2021-2025

Vattenförsörjningens lägeskarta

Aktuella störningar på Kyrkslätt

pytty.fi