Aktuellt

Kungörelser

Alla kommunens officiella kungörelser finns framlagda på kommunens officiella anslagstavla på kommunhusets första våning, på adressen Ervastvägen 2, under kommunhusets öppettider.

Kungörelser finns också i tjänsten Julkipano och på kommunens framsida.

Aktuellt inom miljövården

 


Naturvideor från Linlo och Porkala sommaren 2018

Se video om Linlo

Se video om Porkala

****************************************************************************

FÖRBÄTTRANDET AV VATTNENS TILLSTÅND I KYRKSLÄTT: 

Pilot i Veikkola sjöar – projektets presentationstillfälle 29.8.2018

Läs mera

**************************************************************************

Kyrkslätts miljöpris 2017 till naturfotograf Sami Karjalainen och Lions Club Kirkkonummi-Kyrkslätt ry

Naturfotografen Sami Karjalainen från Kyrkslätt är intresserad av insekter och har publicerat flera faktaböcker om insekter. Karjalainens böcker är välkända och belönade och hans bilder har publicerats i flera tidningar. Karjalainen har också fått flera pris för sitt arbete, till exempel

- Statens pris för informationsspridning 2003 (Suomen sudenkorennot)
- Pris i tävlingen Vuoden huiput, i serien Kuva ja kuvitus 2003 (Suomen sudenkorennot)
- Vuoden kauneimmat kirjat-pris 2010 (Suomen heinäsirkat ja hepokatit)

Han är också Fotofinlandia-finalist 2011 och Vuoden luontokirja-finalist 2015. Dessutom har han fått flera hedersomnämnanden i Vuoden luontokuva-tävlingarna.

I Karjalainens arbeten öppnas en naturvärld, som ofta är osynlig. I bilderna syns insekterna med detaljer som vackra och visuella naturkonstverk. Bilderna påminner oss om naturens mångfald.

Lions Club Kirkkonummi-Kyrkslätt ry har långvarigt och på ett mångsidigt sätt arbetat för att förbättra Kyrkslättsbornas boendetrivsel och -miljö. Exempel på föreningens projekt är:
- bekämpning av främmande arter, i synnerhet jättefloka
- trädplanteringsprojekt år 2011 som en del av en internationell planteringskampanj
- olika underhållsarbeten i närmiljön
- skräpdagar 2–3 gånger i året 

Kyrkslätts miljöpris delades nu ut för tredje gången. Juryn bestod av förtroendevalda och tjänstemän i Kyrkslätts kommun.

Miljöprismottagaren kan vara ett i Kyrkslätt verksamt företag eller samfund eller en privatperson från Kyrkslätt. Priset är ett erkännande för föredömligt arbete för miljön i Kyrkslätt antingen under det senaste året eller under en längre period. Priset beviljas för miljövårdsfrämjande verksamhet i anslutning till t.ex. skötsel av naturen eller kulturmiljön, vattenvård, miljöupplysning, energibesparing, återvinning, återanvändning samt minskning av nedskräpning och uppkomst av avfall.

*******************************************************

Ändringar i Kyrkslätts miljöskyddsföreskrifter

I bestämmelserna som gäller behandling av avloppsvatten på glesbygdsområden har den uppdaterade lagstiftningen beaktats. På strandområden iakttas i fortsättningen en striktare reningsnivå på områden som är känsliga för förorening. Toalettvattnet ska ledas renat till en plats utanför strandområdet eller till en sluten tank. Infiltrering av alla typer av renat avloppsvatten är förbjudet på grundvattenområden, precis som tidigare.

Man har skärpt tröskeln för bulleranmälan på detaljplaneområden. Över 10 arbetsdagar långt arbete som förorsakar särskilt störande buller på detaljplaneområde fordrar i fortsättningen en bulleranmälan till miljövårdsmyndigheten i kommunen. På andra områden krävs bulleranmälan om ett arbete som förorsakar särskilt störande buller räcker längre än fyra veckor.

Borrning av jordvärmebrunnar förorsakar en risk för viktiga grundvattenområden och jordvärmebrunnar som sträcker sig ända till grundvattnet är i fortsättningen förbjudna på grundvattenområden av klass 1 och 2. Det har skett små förändringar i grundvattenområdena i Kyrkslätt och de nya kartorna finns i kommunens karttjänst:

https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/ 

Miljöskyddsföreskrifter

************************************************

Iståndsättningen av vattendrag intresserade

I Kyrkslättssalen samlades 23.8.2017 ett fyrtiotal personer med intresse för vattendrag. Kvällen riktade sig till alla som är intresserade av Kyrkslätts vattendrags skick, iståndsättning av vattendrag och finansieringen av det. Arrangör var kommunens miljövårdsenhet. Motsvarande evenemang har ordnats av samfund som jobbar för vattendragens renhet i Kyrkslätt åtminstone fem gånger tidigare, åren 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012. Presentationerna som hölls kan läsas i sin helhet här.

Man kan bekanta sig närmare med uppgifterna om vattendragen på adresserna www.vattnenskvalitet.fi/se, där vattendragen som ingår i miljövårdsenhetens vattendragsuppföljning publicerats, samt på www.jarviwiki.fi, där alla vattendrag över 1 ha publicerats. Den här sidan kan uppdateras av vem som helst. T.ex. Humaljärvi och Kalljärvi har varit under s.k. obligatorisk kontroll. Det innebär att tillståndspliktiga verksamhetsidkare har ansvarat för uppföljningen av deras skick, och dessa uppgifter finns i järviwiki.

***********************************************