Aktuellt

Kungörelser

Alla kommunens officiella kungörelser finns framlagda på kommunens officiella anslagstavla på kommunhusets första våning, på adressen Ervastvägen 2, under kommunhusets öppettider.

Kungörelser finns också i tjänsten Julkipano och på kommunens framsida.

Aktuellt inom miljövården

Låjärvs invånarkväll 4.9.2019 kl. 17.30 på Ljusdala Bobäck

****************************************************************************

Kyrkslätts miljöpris 2019 till Kyrkslätts miljöförening

Läs mera

***************************************************************************

Påverka vattendragens tillstånd - Kyrkslätts kommuns kartenkät har öppnats

Kyrkslätts kommun och Västra Nylands vatten och miljö rf samlar via en enkät i form av karta uppgifter om vatten- och strandområden i Kyrkslätts kommun. Med hjälp av enkäten kan du spara dina observationer, dina önskemål och dina bekymmer som stöd för planeringen av vattenvården.

Det är du som bäst vet hur dina badställen och dina närmaste bäckar mår!

Länk till enkäten 

De samlade uppgifterna utnyttjas då de tyngdpunkter inom vattenvård som väljs för kommunens åtgärdsprogram för vattenvård fastställs samt då åtgärderna inom iståndsättningsprojekten bereds.

Enkäten är öppen till 30.8.2019. Du kan svara på alla frågor eller enbart på de frågor som du vill. Du kan också återkomma till enkäten för att lägga till nya uppgifter.

Enkäten fungerar bäst med Firefox eller Chrome. Eftersom kartan är stor är det bäst att använda en stor skärm, men du kan dock fylla i uppgifterna också med smarttelefon. 

Svaren behandlas konfidentiellt med iakttagande av dataskyddslagstiftningen. Avgör själv om du uppger ditt namn eller svarar anonymt. Bland dem som lämnat kontaktuppgifterna lottas det ut tre presentkort värda 20 euro.

Enkäten är en del av projektet ”Effekt i vattenvården genom nätverk”, som får finansiering som regeringens topprojekt.

****************************************************************************

Glesbygdens avloppsvattenrådgivning erbjuds även denna sommar


LINKKI-projektets fältsäsong startar i maj. Rådgivarna inleder nu på våren i Veikkola i Kyrkslätt.

Avloppsvattenrådgivningen riktas såsom under tidigare år till föroreningskänsliga områden såsom grundvatten- och strandområden samt tätt befolkade områden. Rådgivningsområdena har valts ut i samarbete med områdets kommuner. Man tar kontakt brevledes med invånarna i de aktuella områdena, där man erbjuder gratis kartläggnings- och rådgivningsbesök. I samband med besöken tittar rådgivaren tillsammans med invånaren på det nuvarande systemet samt ger råd om hur man kan förbättra och sköta avloppssystemet. Vid besöket får fastighetsägaren också en skriftlig utvärdering av huruvida behov finns att förnya systemet. Besök görs fram till oktober och tidtabellerna preciseras på projektets hemsidor www.hajavesi.fi/se/handelser

Västra Nylands vatten och miljös glesbygdsavloppsvattenprojekt LINKKI, strävar till att främja avloppsvattenbehandlingen i glesbygden i samarbete med kommunerna. I projektet deltar åtta kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet finansieras utöver av kommunerna även av Nylands NTM-central. Projektet sammanhänger med de Västnyländska kommunernas avloppsvattenstrategi 2014–2021 och miljöministeriets landsomfattande avloppsvattenrådgivning. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf och tilläggsuppgifter om projektet hittas på nätsidorna på adressen http://www.hajavesi.fi/se/huvudsidan

 

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl projektkoordinator
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry
0504474993
virve.stahl@luvy.fi

 *****************************************************************************

Avloppsvattensystemet på en fastighet på ett känsligt område i skick senast 31.10.2019

Om din fastighet på glesbygdsområdet ligger på ett känsligt område, dvs. på högst 100 meters avstånd från ett vattendrag eller på ett klassificerat grundvattenområde, är det dags att kontrollera om avloppsvattensystemet på din fastighet uppfyller de krav som ställs på det. Den i miljöskyddslagen fastställda övergångsperioden för förnyande av avloppsvattensystemen på dessa områden upphör 31.10.2019, dvs. i höst.

Avståndet mellan fastigheten och vattendraget fastställs genom att man mäter avståndet från väggen på byggnaden som bildar avloppsvatten till strandlinjen. På känsliga områden ska avloppsvattensystemets reningsnivå enligt Kyrkslätts kommuns miljöskyddsföreskrifter vara 90 % i fråga om organiska ämnen, 85 % i fråga om totalfosfor och 40 % i fråga om totalkväve. På klassificerade grundvattenområden ska avloppsvattensystemen vara täta till sin struktur, och avloppsvatten får inte ens som renat infiltreras i eller ledas till marken. I miljöskyddsföreskrifterna fastställs dessutom minimiskyddsavstånd t.ex. till hushållsbrunnar som ska beaktas vid placeringen av avloppsvattensystemet.

Hur ska fastighetsägaren agera vid förnyandet av avloppsvattensystemet?

För förnyande av avloppsvattensystemet behöver man alltid tillstånd. Mer information på Kyrkslätts kommuns webbplats.
https://www.kyrkslatt.fi/byggande-eller-andring-av-fastighetsbestamt-avloppsvattensystem

För planering av avloppsvattensystemet lönar det sig att anlita en behörig projekterare. När systemet är sakenligt planerat av en expert, ansöker man med planen om åtgärdstillstånd hos Kyrkslätts byggnadstillsyn. Tillståndsansökan görs på tjänsten Lupapiste.

******************************************************************************


Naturvideor från Linlo och Porkala sommaren 2018

Se video om Linlo

Se video om Porkala

****************************************************************************

FÖRBÄTTRANDET AV VATTNENS TILLSTÅND I KYRKSLÄTT: 

Pilot i Veikkola sjöar – projektets presentationstillfälle 29.8.2018

Läs mera

**************************************************************************

Ändringar i Kyrkslätts miljöskyddsföreskrifter

I bestämmelserna som gäller behandling av avloppsvatten på glesbygdsområden har den uppdaterade lagstiftningen beaktats. På strandområden iakttas i fortsättningen en striktare reningsnivå på områden som är känsliga för förorening. Toalettvattnet ska ledas renat till en plats utanför strandområdet eller till en sluten tank. Infiltrering av alla typer av renat avloppsvatten är förbjudet på grundvattenområden, precis som tidigare.

Man har skärpt tröskeln för bulleranmälan på detaljplaneområden. Över 10 arbetsdagar långt arbete som förorsakar särskilt störande buller på detaljplaneområde fordrar i fortsättningen en bulleranmälan till miljövårdsmyndigheten i kommunen. På andra områden krävs bulleranmälan om ett arbete som förorsakar särskilt störande buller räcker längre än fyra veckor.

Borrning av jordvärmebrunnar förorsakar en risk för viktiga grundvattenområden och jordvärmebrunnar som sträcker sig ända till grundvattnet är i fortsättningen förbjudna på grundvattenområden av klass 1 och 2. Det har skett små förändringar i grundvattenområdena i Kyrkslätt och de nya kartorna finns i kommunens karttjänst:

https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/ 

Miljöskyddsföreskrifter

************************************************