Bjönsbacken

Situation: Förslagsskede (22.6.2020)

Projektet ligger i Masaby centrum och genomförandet av det är av stor betydelse för utvecklingen av Masaby centrum, eftersom ersättandet av den tomma affärsbyggnaden med ett högklassigt flervåningshus förbättrar områdets omgivning. Området ligger i omedelbar närhet av Masaby tåghållplats och därifrån går goda kollektivtrafikförbindelser bl.a. till huvudstadsregionen och kommuncentret. Projektets huvudmål är att utöka invånarantalet i Masaby stationsområde, förbättra stadsbilden och bygga offentliga utrymmen av god kvalitet. Dessutom är syftet att i någon mån placera nya affärsutrymmen på området.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Förslagsskede:

Detaljplanen för Bjönsbacken (projekt 33100), framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL
65 § och MBF 27 §

Kommunstyrelsen 22.06.2020 § 229

Samhällstekniska nämnden 28.05.2020 § 63


Inledningsskede:

Justerat program för deltagande och bedömning 

Kommunaltekniska nämnden 15.11.2018 (§ 147)


Tidigare behandling:

Planförslaget (ritn. nr 3247) har varit framlagt 30.5 - 1.7.2016, kommunstyrelsen 9.5.2016 (§ 132)

  • Två separata projekt har bildats av planförslaget: Bjönsbackens och Vernersparkens detaljplaner. Vernersparkens plan vann laga kraft 2017. Eftersom det efter framläggningen av förslaget framkommit behov av ändring i markanvändningen både i flervåningshuskvarteret och på området för fristående småhus, uppgörs ett nytt planförslag.

Anhängiggörande 16.1.2015 kungörelse

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 23.10.2014 (§ 64)


Utredningar:

Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (2017) (på finska):

   Raportti
   Laatukäsikirja
   Yleissuunnitelma

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657