Favorit

Vattenandelslag

I glesbygden i Kyrkslätt ordnas den gemensamma vattenförsörjningen vanligen av vattenandelslag.

Vattenandelslaget är ett vattenförsörjningsverk som grundats, ägs och förvaltas av invånarna i glesbygden. Andelslaget svarar för byggande av nätet och levererar hushållsvatten till sina medlemmar. Andelslaget svarar dessutom för ledning och behandling av avloppsvatten. För att grunda ett andelslag behövs minst tre medlemmar eller sammanslutningar. Ett vattenandelslag som grundas av invånarna är ofta det snabbaste sättet att ordna centraliserad vattenförsörjning i glesbygden. Vattenandelslaget kan vara en lösning i övergångsskedet och kan senare anslutas som en del av något annat vattenförsörjningsverk.

I ett gemensamt projekt mellan mindre än tio fastigheter kan ett andelslag vara administrativt en för tung lösning, men det lönar sig ändå att ordna den gemensamma vattenförsörjningen enligt gemensamt överenskomna regler. I mindre projekt är den enklaste och mest använda lösningen att bilda ett öppet bolag.

Kommunen stöder vattenandelslag

Kommunens vattenförsörjningsverk svarar för vattenförsörjningstjänsterna bara på sina verksamhetsområden, alltså i huvudsak på detaljplanlagda områden. Kommunen stöder vattenandelslag bl.a. att genom att göra upp allmänna planer för vattenförsörjningen och genom att ge sakkunnighjälp i byggnadsplanering och byggande av nät. Kommunen kan på ansökan bevilja bidrag för byggande av nätet och en borgensförbindelse för lånet. Statligt vattenförsörjningsunderstöd kan sökas hos Nylands ELY-central.

Vattenandelslagens kontaktuppgifter

 • Kalljärvi vattenandelslag, kontaktperson Antti Vihavainen tfn. 040-523 3880
 • Tolls vattenandelslag, kontaktperson Raoul Bergman tfn. 0400- 444 760
 • Laitamaa vattenandelslag, kontaktperson Timo Koskinen tfn 050-337 5763
 • Bobäcks vattenandelslag, www.lvok.fi, kontaktperson Ari Nummila tfn 0400-465 798
 • Solbacka vattenandelslag, kontaktperson Antti Rautiainen, tfn 050- 556 1825
 • Lappböle vattenandelslag, kontaktperson Kaj-Erik Montén tfn 040-838 2775
 • Vols vattenandelslag, kontaktperson Jens Ahlblad tfn 0500-423 648
 • Thorsvik vattenandelslag, kontaktperson Jöran Ahlbäck tfn 044-5500 100

Ytterligare information

Rådgivning för vattenandelslag och kommunens bidrag: , Byggherreingenjör Krista Viitasalo Tfn 0400-611 459, vattenförsörjningsverket

Länkar

Vattenandelslagets ABC: www.miljo.fi/default.asp

Principer för beviljande av bidrag till vattenandelslag i Kyrkslätts kommun Kommunfullmäktige 19.12.2013 § 158 (pdf)

Almänna principer för utvecklingen av vattentjänsterna på glesbygden. Kommunfullmäktige 19.12.2013 § 157 ( pdf )

Kungörelse om bidrag till vattenandelslagens kostnader

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt kungör bidrag att sökas för genomförande av planerade vattenandelslagsprojekt på Kyrkslätts kommuns område år 2012. Bidrag beviljas under förutsättning att kommunfullmäktige anvisar medel för ändamålet i budgeten 2012.

Förutsättningar för beviljande av bidrag är bl.a. att

 • bidrag söks inom utsatt tid innan genomförandet av projektet inleds
 • projektet har betydande verkan på miljövården eller vattenskyddet
 • kostnaderna för genomförande av projektet är skäliga
 • projektet främjar regionalt en balanserad utveckling av kommunen
 • beträffande vattenandelsprojekt är vattenandelslaget grundat och registrerat
 • minst tio fastigheter har anslutit sig till vattenandelslaget
 • en av sakkunnig uppgjord vattenförsörjningsplan, motsvarande en allmän plan, med kostnadsberäkning har uppgjorts för andelslagets område

De av kommunfullmäktige 29.5.2008 godkända principerna för beviljande av bidrag till vattenandelslag finns i sin helhet på internet, adress www.kyrkslatt.fi under Service / Boende och byggande / Vattenförsörjningsverket / Vattenandelslag.

Fritt formulerade ansökningar ska sändas senast 4.11.2011 under adress:

Kyrkslätts kommun
Registratorskontoret
PB 20
02401 KYRKSLÄTT

Till ansökan ska bifogas planerna för arbetsprojektet och en kostnadsberäkning.

Kyrkslätt 11.10.2011

Kommunstyrelsen

Bookmark and Share
Ota kantaa!